Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2019

malaczarnakawa
5649 11c2 500
Reposted fromuoun uoun viarevalie revalie
malaczarnakawa
6276 c54e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viarilokowaty rilokowaty
malaczarnakawa
5073 5849
Reposted fromEtnigos Etnigos viarilokowaty rilokowaty
malaczarnakawa
2472 ea92 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viarilokowaty rilokowaty
malaczarnakawa
1168 f2d5
Reposted fromsarazation sarazation viarilokowaty rilokowaty
malaczarnakawa
Wpadłam wczoraj w histerię ale to już historia.
Niesmak pozostał.

June 12 2019

malaczarnakawa
7014 a04a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasiostra siostra

June 08 2019

malaczarnakawa
5227 e6a2 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaboringsoup boringsoup

September 29 2017

malaczarnakawa
gdzieeeee? <3
malaczarnakawa
3084 66de 500
Reposted fromZircon Zircon viavogel vogel

March 25 2017

malaczarnakawa
9240 52c6 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viavogel vogel

March 15 2017

malaczarnakawa
Reposted byvogel vogel

July 11 2015

malaczarnakawa

Nie znam się na owadach. Wcale.
Skrzydełka, pancerzyki, to nie dla mnie.

Wiem, że jakieś tam owady, dajmy im nazwę: muszki; żyją sobie maksymalnie dwa dni.
Całe dwa dni zajmuje im szukanie pożywienia i rozmnażanie. Jedzenie i tworzenie kolejnych muszek, które się rozmnożą. I tak w kółko. Przez tydzień, rok, dekady istnienia gatunku.

A człowiek?
Człowiek też żywi się i mnoży głównie. Dla przetrwania gatunku.

Że głębsze uczucia, ambicje, plany powiecie, że też to nasze żywienie-mnożenie wypełnia, że dłużej trwa, że więcej alternatyw.
Być może.
Czysto szufladkując wszelkie ambicje, plany i przedsięwzięcia, wypierając ich z emocji, większych przeżyć mają na celu jedno.
Polepszenia jakości.

Tak jak znalezienie soczystej brzoskwini zamiast spleśniałego ogryzka.

Czy zatem tylko czas, długość trwania ma znaczenie i tymże różni nas od muszek?


- małaczarnakawa nietrzeźwie

July 10 2015

0339 c958 500

breachthechrysalis:

Guy Denning

Reposted frommerrcat merrcat viacorvax corvax
malaczarnakawa
8541 941a
Reposted fromscorpix scorpix viacorvax corvax
malaczarnakawa
malaczarnakawa
9803 1742 500
Reposted fromCsengee Csengee viahydrosphere hydrosphere
malaczarnakawa
1997 6f1d 500
Reposted fromphilipp philipp viacomics comics
malaczarnakawa
6787 8bd2
Reposted fromtaSowa taSowa viaciarka ciarka
8048 495f
Reposted fromsmc smc viaboringsoup boringsoup
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl